ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Εσείς, Εμείς και το Περιβάλλον


Στην Πρίμουλα είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι γύρω από ζητήματα σχετικά με την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιθυμία μας είναι η αρμονική ένταξη των τουριστικών δραστηριοτήτων μας σ’αυτό.


Στην καθημερινότητά μας έχουμε υιοθετήσει συνήθειες για τη μείωση της ρύπανσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε τη γη και η δικής σας συμβολή θα ήταν μία σημαντική προέκταση της προσπάθειάς μας για μια αποτελεσµατική διαχείριση των περιβαλλοντικών πιέσεων που δηµιουργούμε.